Zavolajte nám: 055/644 58 00

2 %

Ak máte záujem o zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016, je potrebné, aby ste sa registrovali aj tento rok na notárskom úrade.

Registračné obdobie prebieha od 01.09.2018 do 15.12.2018.

            K registrácii je potrebné predložiť nasledovné doklady:

  • potvrdenie o tom, že organizácia nemá nedoplatok na povinnom poistnom, potvrdením príslušného orgánu, nie starším ako 30 dní (potvrdenie Sociálnej poisťovne a v prípade, že máte zamestnancov aj všetkých zdravotných poisťovní)
  • potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní, že organizácia má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky
  • stanovy a prípadné dodatky
  • potvrdenie o zvolení príslušnej osoby za štatutárny orgán združenia.

            NOVÉ! IČO a SID nahrádza Identifikačné číslo organizácie

Organizácie, ktoré sa chcú registrovať do zoznamu prijímateľov, už nedostanú potvrdenie o IČO zo Štatistického úradu tak, ako tomu bolo v minulosti.

Pre potreby a účely informačných systémov verejnej správy bol zákonom č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o RPO) s účinnosťou od 1. 11. 2015 zriadený register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (register právnických osôb), do ktorého sa povinne zapisujú subjekty a údaje podľa § 2 a 3 zákona o RPO, t. zn. právnické osoby a ich organizačné zložky s právnou subjektivitou alebo bez nej.

Pre všetky subjekty zapisované do registra právnických osôb sa zákonom o RPO súčasne zavádza jediný identifikátor, ktorým je identifikačné číslo organizácie (identifikačné číslo).

Nakoľko Štatistický úrad SR už potvrdenia o IČO nevydáva, notár si preveruje existenciu organizácie použitím Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“).

Existenciu dcérskych organizácií si notár preveruje pomocou zoznamu Ministerstva vnútra, ktorý ministerstvo oficiálne publikovalo pre tento účel.

RPO neobsahuje ani tie organizácie, ktoré majú právnu formu: Slovenský Červený kríž, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, subjekty výskumu a vývoja a Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy, nakoľko  povinnou osobou a registrátorom týchto organizácií nie je Ministerstvo vnútra SR, ale iné kompetentné ministerstvá. V takomto prípade je potrebné, aby si organizácia na kompetentnom ministerstve zaobstarala potvrdenie o svojej existencii.

V prípade, ak sa v RPO, alebo v zozname MV SR nachádza chybný údaj, ktorý bráni vykonaniu registrácie, tak je potrebné, aby sa organizácia obrátila priamo na povinnú osobu, ktorou je Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, Odbor všeobecnej vnútornej správy s požiadavkou o vykonanie opravy / zmeny.

            Po kliknutí na tento link nájdete otázky a odpovede pre prijímateľov 2 %, ktoré zverejnila na svojej stránke Notárska komora SR:

http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Ot%C3%A1zkyaodpovede-2percent%C3%A1.aspx

Ktoré organizácie sa môžu registrovať do zoznamu prijímateľov?
Aký predmet činnosti musí mať organizácia, ktorá žiada o registráciu do NCRpo?
Aké ďalšie náležitosti musí žiadateľ spĺňať, aby mohol byť registrovaný do NCRpo?

Objednajte sa na zápis do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz:

Náš úrad: