Zavolajte nám: 055/644 58 00

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po jeho zániku (napr. po rozvode)

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká:

  1. rozhodnutím súdu o rozvode manželstva (príp. jeho vyhlásením za neplatné)
  2. smrťou manžela (príp. vyhlásením za mŕtveho)
  3. rozhodnutím súdu o zrušení BSM (súd zruší BSM len zo závažných dôvodov, napr. alkoholizmus)
  4. zo zákona (v prípade rozhodnutia súdu o prepadnutí majetku alebo jeho časti štátu v trestnom konaní alebo v prípade vyhlásenia konkurzu)

Spôsoby vyporiadania BSM:

  1. dohodou
  2. súdnym rozhodnutím
  3. zo zákona uplynutím doby 3 rokov (ak do 3 rokov nedôjde k vyporiadaniu dohodou alebo súdnym rozhodnutím, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.)

Dohoda o vyporiadaní BSM vo forme notárskej zápisnice

Dohoda o vyporiadaní BSM je najbežnejší spôsob vyporiadania BSM medzi manželmi. Takúto dohodu je potrebné uzavrieť do 3 rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Dôvody, prečo spísať dohodu o vyporiadní BSM u notára:
Čo je potrebné si pripraviť k spísaniu dohody o vyporiadaní BSM:
Objednajte sa na konzultáciu alebo spísanie dohody o vyporiadaní BSM telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz:

Náš úrad: