Zavolajte nám: 055/644 58 00

Správnosť odpisu listiny (kópie) osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec. Osvedčenie listín so vzťahom k cudzine vykonáva notár alebo notársky kandidát.

Fotokópie listín Vám v prípade potreby vyhotovíme priamo na notárskom úrade.

Osvedčenie správnosti odpisu listiny (kópie) sa vyznačí na odpise (kópii) vo forme osvedčovacej doložky, v ktorej je uvedené či odpis súhlasí doslovne s originálom alebo už osvedčeným odpisom.

Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Pre osvedčenie správnosti odpisu listiny (kópie) nie je potrebné objednanie sa. Ak potrebujete osvedčiť listinu so vzťahom k cudzine, kontaktujte nás telefonicky, či sa notár alebo notársky kandidát nachádza na notárskom úrade.

Ak máte záujem o služby našej mobilnej kancelárie, kontaktujte nás prosím.

V prípade, že nemôžete navštíviť notársky úrad, je Vám k dispozícii naša mobilná kancelária. Na Vami určenom mieste vieme s našim technickým vybavením (notebook, scanner, tlačiareň) uskutočniť všetky potrebné úkony.

Náš úrad: