Zavolajte nám: 055/644 58 00

Dohody upravujúce rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je:

  • všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a
  • čo nadobudol niektorý z manželovza trvania manželstva.

Výnimku predstavujú:

  1. veci získané dedičstvom alebo darom, ako aj
  2. veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a
  3. veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Akékoľvek dohody upravujúce zákonom určený rozsah BSM musia mať formu notárskej zápisnice.

 

 

Vo forme notárskej zápisnice je možné:

  1. rozšíriť rozsah BSM
  2. zúžiť rozsah BSM
  3. dohodnúť sa o správe spoločného majetku
  4. dohodnúť sa o výhrade vzniku BSM k dňu zániku manželstva.

Ak sa dohoda týka nehnuteľností, nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností. Zároveň Vám zabezpečíme úsporu peňazí za katastrálne poplatky viac ako 50 %, keďže za Vás podáme návrh na vklad do katastra nehnuteľností formou elektronického podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom notára, z čoho následne vyplýva zľava na poplatku za vklad do katastra nehnuteľností 50 % a zároveň za Vás podáme oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, čo Vám prinesie úsporu ďalších 15,- €. Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností nebude teda 66,- €, ale 18,- €.

Dohoda o správe spoločného majetku
Vyhradenie vzniku BSM ku dňu zániku manželstva
Čo je potrebné si pripraviť k spísaniu dohody týkajúcej sa BSM:
Objednajte sa na konzultáciu alebo spísanie dohody týkajúcej sa BSM telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz:

Náš úrad: